تجهیزات ازمایشگاه ابیاری

آب و خاک
آزمایشگاه خاکشناسی عمومی و آزمایشگاه پیدایش و رده بندی خاک: 
دروس عملی قابل ارائه : خاکشناسی عمومی، پیدایش و رده بندی خاک، ارزیابی و تناسب اراضی
عنوان آزمایش ها:
1- نمونه برداری و آماده سازی نمونه خاک
2- تهیه گل اشباع و عصاره آن و تهیه عصاره های با نسبت مختلف خاک به آب
3- تعیین رطوبت خاک
4- تعیین PH یا واکنش خاک
5- تعیین EC یا شوری خاک
6- تعیین CEC یا ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
7- اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری
8- اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی
9- اندازه گیری کربن آلی خاک
10- تعیین آهک خاک
11- تعیین کربنات و بی کربنات خاک
12- تعیین و اندازه گیری کلر خاک
13- تعیین پتاسیم و سدیم خاک
14- اندازه گیری کاتیونهای کلسیم و منیزیم خاک
15- تعیین بافت خاک به روش لمسی
16- تعیین بافت خاک به روش هیدرومتر
17- اندازه گیری گچ در خاک
با تکمیل نهایی آزمایشگاه می توان آزمایش های زیر را نیز انجام داد:
1- تهیه نمونه های مربوط به شناسایی کانی ها بوسیله X-Ray
2- تهیه برش های نازک خاک و مطالعه آنها
  روش های اندازه گیری رطوبت خاک:
 1.روش وزنی
 در این روش نمونه خاک در 105 درجه سانتی گراد خشک شده و درصد رطوبت وزنی تعیین میشود.
 2.روش بلوک گچی 
برای ساختن بلوک گچی قالب مکعبی شکل به ابعاد 5/1*3*4 سانتی متر را تهیه کنید ، سپس دو قطعه تور سیمی از فولاد ضد زنگ به ابعاد 2*1 سانتی متر انتخاب کرده و به هر کدام یک سیم را لحیم کنید . این صفحات را که الکترود می نامیم به فاصله کمی از هم به طور موازی در داخل قالب قرار دهید و با قاب یا بست پلاستیک آنها را محکم کنید . پس از آماده شدن قالب و الکترودها گچ دندان پزشکی را به نسبت 1 به 1 با آب مقطر مخلوط کرده و خوب به هم زده و آن را یک دفعه اما به آرامی داخل قالب بریزد . با ضربه زدن به قالب سعی کنید هوای محبوس شده را خارج کنید . پس از آن گچ به اندازه کافی سفت شده و می توان آن را از قالب خارج کرد . بلوکها را حداقل به مدت یک شبانه روز در سایه خشک کنید آنگاه آنها را داخل آب قرار دهید تا به مدت 5/0 ساعت اشباع شوند و در همین وضعیت مقاومت دو سر الکترود را با دستگاه مقاومت سنج اندازه گیری کنید ، اگر عدد قرائت شده در بعضی از بلوکها از 5 درصد متوسط قرائت ها تجاوز کرد از آنها استفاده نکنید . بلوکهای آماده شده را داخل خاک گلدان قرار داده و پس از آبیاری مقاومت را در زمانهای مختلف اندازه گیری کرده و همزمان با برداشت نمونه رطوبت خاک را به دست آورید . با رسم منحنی تغییرات مقاومت بلوک و درصد رطوبت خاک بلوکها واسنجی می شوند . حال اگر این بلوکها را در خاک نصب کنیم کافی است فقط مقاومت را اندازه گیری کرده و از روی این منحنی ها می توان درصد رطوبت خاک را به دست آورد . در هنگام آزمایش بلوکهای گچی پس از آنکه آنها را داخل آب قرار دادید تفاوت قرائت
بلوکها نباید از 50 اهم بیشتر باشد . در اینصورت بلوکها یکنواخت نخواهد بود . اگر قرائت بلوکها در داخل آب همگی صفر باشند ایده آل است اما اگر قرائت ها اعدادی تا حدود 400 اهم را نشان دهند باز هم می توان با اعمال ضریب اصلاحی از آنها استفاده کرد ولی اگر قرائت بلوک در آب بسیار زیاد بود حتما توصیه می شود که از آن استفاده نشود . در حد ظرفیت زراعی باید قرائت بلوک حدود 500 تا 600 و در حد پومردگی 50000 تا 75000 اهم باشد . البته بلوک گچی باید قادر باشد تا مقاومت 1000000 و 200000 اهم را هم اندازه گیری کند 
3.روش نوترونی:با استفاده از انتشار ذرات نوترونی از منبعو برخورد آن با هیدروزن موجود در مولکول اب .چرا که هیدرون موجود در اب باعث تولید نوترون حرارتی میشود 
4.روش استفاده از اشعه گاما:کاهش شدت اشعه گامادر اثر جذب توسط اب و ایجاد رابطه ای بین شدت اشعه و مقدار رطوبت 
5.روش فلاسک یا سریع:
6.روشTDR(time domain reflectometer) 
یک دستگاه TDR از یک قسمت مرکزی گیرنده  و یک سنسور میله¬ای تشکیل شده است . برای اندازه گیری رطوبت خاک میله¬های سنسور  در داخل پروفیل و ترجیحا به تفکیک افقها قرار می¬گیرد. سنسور  معمولا از 4 یا 5 میله مسی یا فلزی مشابه و هم اندازه تشکیل شده است که بصورت دایره یا کنار یکدیگر قرار گرفته است. 
منبع:agriculture.parsiblog
آزمایشگاه رابطه آب ، خاک ، گیاه و آزمایشگاه فیزیک خاک:
دروس عملی قابل ارائه : رابطه آب ، خاک ، گیاه و فیزیک خاک
عنوان آزمایش ها: رابطه آب ، خاک و گیاه
1- تعیین رطوبت خاک به روش وزنی
2- تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک
3- اندازه گیری رطوبت در گیاهان
4- تعیین مقدار نسبی آب ( آماس نسبی) و کمبود آب ( کمبود اشباع)
5- اندازه گیری رطوبت گیاه در ظرفیت زراعی
6- اندازه گیری پتانسیل آب در بافت های گیاهی
7- تعیین درصد جوانه زدن بذر در محلولهای با پتانسیل مختلف
8- آشنایی با تانسیومتر و بلوک گچی و نصب آن در خاک
9- اندازه گیری میزان تعرق در شرایط مختلف با دو نور 
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و شیمی خاک
دروس عملی قابل ارائه : حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه، شیمی خاک، خاکهای شور و قلیا
عنوان آزمایش ها:
1- نمونه برداری و آماده سازی نمونه گیاهی
2- هضم خشک و تر نمونه گیاهی
3- تعیین سدیم و پتاسیم گیاه و خاک
4- تعیین کلسیم و منیزیم گیاه و خاک
5- اندازه گیری فسفر گیاه
6- اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک
7- تعیین CEC یا ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
8- تعیین پتاسیم قابل دسترسی خاک
9- اندازه گیری کربن آلی خاک
10- اندازه گیری کلیه کاتیونها و آتیونهای محلول و تبادلی
11- اندازه گیری ازت خاک
با تکمیل نهایی آزمایشگاه می توان آزمایش های زیر را نیز انجام داد:
1- اندازه گیری عناصر میکرو المنت ها 
آزمایشگاه آبیاری عمومی
دروس عملی قابل ارائه : آبیاری
عنوان آزمایش ها:
1- تعیین رطوبت خاک به روش وزنی
2- تعیین رطوبت خاک به روش بلوکهای گچی
3- تعیین رطوبت خاک به روش تانسیومتر
4- تعیین وزن مخصوص ظاهری با استفاده از استوانه نمونه برداری
5- تعیین وزن مخصوص حقیقی
6- اندازه گیری دبی با استفاده از روزنه ها و سرریزها
7- تعیین مقدار جریان به روش وانتوری متر
8- تعیین مقدار جریان با استفاده از پارشال فلوم
9- تعیین سرعت جریان در کانالها با استفاده از دستگاه مولینه
10- اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی
11- اندازه گیری نفوذ پذیری با استفاده رینگ دو لایهلیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه خاکشناسی
1- فلیم فتومتر
2- سانتریفوژ
3- اسپکتروفتومتر
4- آون
5- کوره الکتریکی
6- شیکر Shaker
7- PH متر
8- EC متر
9- پمپ
10- حمام بن ماری
11- همزن مغناطیسی
12- ترازو
13- دستگاه آسیاب کننده خاک و گیاه
14- هیدرومتر
15- تانسیومتر
16- انکوباتور کوچک
17- بلوکهای گچی
18- کجلدال 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن